Gmina Czarnożyły podsumowała inwestycje z 2022 roku

lightbulb-2692247_960_720
fot. ilustracyjne

Rok 2022 r. dla samorządu Gminy Czarnożyły zakończył się realizacją zamierzonych planów i inwestycji. Podjęte zadania wraz z uzyskanym wsparciem finansowym pozwoliły na poprawę jakości życia mieszkańców całej gminy. Rok 2023 zapowiada się równie pomyślnie, za sprawą już rozpoczętych robót, nowych projektów oraz pozyskanego dofinansowania. Przedstawiamy informację o zadaniach zrealizowanych w 2022 r. i tych które będą kontynuowane w roku kolejnym.

Przebudowy i remonty dróg:

 1. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły – łączna wartość zadania 4 844 930,57 zł, okres realizacji marzec 2022 - wrzesień 2023, dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 4 602 684,04 zł, w ramach inwestycji zostaną przebudowane następujące drogi:
  1. Kresy (DG Nr 117461E w m. Czarnożyły) - 604,00 mb
  2. Belców (DG Nr 117460E w m. Czarnożyły) - 707,64 mb
  3. Osiedle przy cmentarzu (droga wewnętrzna, dz. nr ewid. 878/18 w m. Czarnożyły) - 456,50 mb
  4. Wądoły (DG Nr 117403E w m. Łagiewniki) - 168,23 mb
  5. Raczyn-Dąbrowa (droga wewnętrzna, dz. nr ewid. 406/2 i 406/3 w m. Raczyn) - 989,76 mb
  6. Trakt Kaliski (DG Nr 117452E w m. Łagiewniki) - 1395,60 mb
  7. Staw osiedle (droga wewnętrzna, dz. nr ewid. 299/16 w m. Staw) - 217,16 mb
 2. Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn Kolonia - 996,42 mb – łączna wartość zadania 3 374 753,00 zł – okres realizacji sierpień 2022 - listopad 2023 r. Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 2 945 000,00 zł oraz z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - 429 753,00 zł
 3. Remont drogi powiatowej Nr 4534E Czarnożyły-Gromadzice - 3 690,00 mb – łączna wartość zadania 1 684 099,99 zł – okres realizacji kwiecień-lipiec 2022 r. dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - 959 773,00 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 350 000,00 zł oraz ze środków powiatu wieluńskiego
 4. Projekty dróg gminnych i powiatowych:
  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4500E w miejscowości Raczyn
  2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gromadzice na dz. o nr ewid. 7
  3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Działy na dz. nr ewid. 82 i 101
  4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki na dz. nr ewid. 508 i 672
  5. Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Wydrzyn, Staw i Gromadzice
  6. Przebudowa drogi wewnętrznej Czarnożyły-Raczyn
  7. Remont drogi gminnej Nr 117457E w miejscowości Wydrzyn Majorat

Gospodarka wodno-ściekowa:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły (osiedla), łączna wartość zadania 158 414,96 zł , okres realizacji październik-listopad 2022 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 120 000,00 zł
 2. Dostawa agregatu - rezerwowego źródła zasilania Stacji Uzdatniania Wody wraz z systemem automatycznego startu, łączna wartość zadania 120 000,00 zł, okres realizacji październik 2022 r., dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 UE - 62 078,05 zł
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - etap III łączna wartość zadania 2 345 000,01 zł, okres realizacji sierpień 2021 - październik 2022 r., dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 UE - 1 213 108,54 zł, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczko/dotacja 573 000,00 zł
 4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody – zbiornik na wodę uzdatnioną, łączna wartość zadania 675 000,00 zł, okres realizacji listopad 2021-listopad 2022 r., dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 UE - 349 189,02 zł
 5. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły, łączna wartość zadania 5 080 891,77 zł, okres realizacji czerwiec 2022 - grudzień 2023, dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 4 655 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 190 000,00 zł, w ramach zadania są realizowane trzy części:
  1. Część I - Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Platoń wartość 2 644 500,00 zł
  2. Część II - Budowa w technologii zero emisyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynku zaplecza magazynowo-socjalnego stacji uzdatniania wody w m. Czarnożyły wartość 1 513 547,37 zł
  3. Część III - Budowa studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły Parcela II oraz Przebudowa przepompowni ścieków w m. Czarnożyły wartość 922 844,40 zł


Projekty w oświacie:

 1. Budowa budynku zero emisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn, wartość zadania - 7 721 495,83 zł, okres realizacji - sierpień 2022 - grudzień 2023 r., dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 6 840 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 120 000,00 zł
 2. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Czarnożyły (szkoła podstawowa) łączna wartość zadania 24 600,00 zł, okres realizacji - wrzesień-listopad 2022 r., dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wieluńsko-Sieradzka - 21 600,00 zł
 3. Dostawa fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych 18 szt. oraz komputerów przenośnych 54 szt dla uczniów z rodzin pegeerowskich, łączna wartość zadania 179 090,46 zł, okres realizacji kwiecień – listopad 2022 r., dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" 100 % poniesionych kosztów.
 4. Projekt Modernizacji budynków oświatowych z terenu Gminy Czarnożyły – planowana termomodernizacja obiektów szkolnych.
 5. Projekt Przebudowy chodnika wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach


Odnawialne źródła energii:

 • Rozbudowa Odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły, 304 instalacje fotowoltaiczne, 123 instalacje solarów, 66 kotłów na pellet, łączna wartość zadania 8 149 017,00 zł, okres realizacji październik 2022 – czerwiec 2023 r. , dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 UE - 6 362 968,76 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż:

 • Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Staw – Iveco Daily, łączna wartość zadania - 379 947,00 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 167 000,00 zł
 • Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Wydrzyn – Renault Midlum, łączna wartość zadania 188 900,00 zł
 • Wymiana zużytych opraw rtęciowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED – 75 000,00 zł


Obiekty gminne infrastruktury społecznej i sportowej:

 • Zagospodarowanie terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota" w Czarnożyłach łączna wartość 823 239,00 zł, okres realizacji październik 2021 - październik 2022 r., dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich – 800 000,00 zł,
 • Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich, okres realizacji styczeń 2022 – styczeń 2023, dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 2 940 000,00 zł


Projekty grantowe i infrastruktura sportowa:
Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na Plus" w miejscowościach:

 • Raczyn pod nazwą: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscowości Raczyn" - 12.000 zł
 • Gromadzice pod nazwą „Wspólne gotowanie sposobem na integrację pokoleniową" - 12.000 zł
 • Wydrzyn pod nazwą „Wspólne spotkanie przez grillowanie w sołectwie Wydrzyn" - 12.000 zł

Źródło: Gmina Czarnożyły​