wersja testowa serwisu

Gmina Mokrsko: Wkrótce startuje nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów

woman-typing-writing-windows

Urząd Gminy w Mokrsku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów odbywać się będzie w terminie 22.06.2020 r. – 07.08.2020 r.

Uczniowie, którzy spełniają jedno z niżej wskazanych kryteriów otrzymają wnioski od wychowawców klas wraz ze świadectwami. Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mokrsku.

Ogólna informacja o warunkach otrzymania stypendium

O stypendium może ubiegać się uczeń szkoły podstawowej, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) uczeń szkoły podstawowej klas V - VIII, który uzyskał roczną średnią ocen co najmniej 4,75;
2) osiąga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uzyskał roczną średnią ocen co najmniej 4,25;
3) laureaci oraz finaliści konkursów, zawodów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Szkolny Związek Sportowy na szczeblu co najmniej rejonowym;
4) laureaci oraz finaliści konkursów, zawodów rekomendowanych przez Dyrektora danej placówki oświatowej w formie uzasadnienia przedstawionego we wniosku stypendialnym;
5) uczeń VIII klasy szkoły podstawowej, który uzyskał średni wynik z egzaminu ósmoklasisty (co najmniej 90 %).

Roczna średnia ocen klasyfikująca danego ucznia do otrzymania stypendium dotyczy niżej wymienionych przedmiotów, z uwzględnieniem poszczególnych klas szkoły podstawowej:

1) klasa V i VI:
a) j. polski,
b) j. angielski,
c) historia,
d) biologia,
e) geografia,
f) matematyka,
g) informatyka;

2) klasa VII:
a) j. polski,
b) j. angielski;
c ) historia,
d) biologia,
e) geografia,
f) matematyka,
g) informatyka,
h) drugi j. obcy,
i) chemia,
j) fizyka;

3) klasa VIII:
a) j. polski,
b) j. angielski,
c) historia,
d) biologia,
e) geografia,
f) matematyka,
g) informatyka,
h) drugi j. obcy,
i) chemia,
j) wiedza o społeczeństwie,
k) fizyka.

Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.

Szczegółowe informacje w zakresie tematyki stypendialnej zawiera załącznik niniejszej informacji, tj. UchwałaNr IX/55/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.

źródło: UG Mokrsko