Projekt „Instalacje ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Daszyna” realizowany przez Gminę Daszyna, zbliża się do końca realizacji

solar-panels-closeup-2023-11-27-05-23-35-utc

Inwestycja współfinansowana jest ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 600.855,56 pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity inwestycji to blisko 800 tyś. pln.

Projekt obejmuje prace przygotowawcze, zakup, dostawy, montaż i uruchomienie 60 instalacji PV u odbiorców indywidualnych o mocach 2 lub 3 kW, a także działania informacyjno-promocyjne, zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu.

Inwestorem i Beneficjentem głównym projektu jest Gmina Daszyna. Beneficjentami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy. Wnioskodawcą jest Gmina Daszyna, a korzyści z realizacji projektu odniesie 60 gospodarstw domowych w terenu Gminy Daszyna.

Cele projektu zdefiniowano jako:

- Wzrost zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

- Obniżenie wydatków ponoszonych przez odbiorców indywidualnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych,

- Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Daszyna i regionu, a przez to – dostosowanie do zmian klimatu,

- Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy dzięki prowadzonym działaniom upowszechniającym wiedzę o ekologii i jej znaczeniu dla życia ludzi,

- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej Gminy Daszyna, odnotowującej negatywne tendencje demograficzne (spadek liczby mieszkańców w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i migracji).

Celem bezpośrednim projektu jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,17 MWh/rok, pozwalające na redukcję wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 112,46 ton równoważnika CO2/rocznie, a co za tym idzie, poprawę stanu środowiska w Gminie Daszyna.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego gminy i województwa łódzkiego. Zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym gminy i województwa pozwoli na oszczędzanie zasobów tradycyjnych surowców energetycznych, a tym samym poprawi efektywność ich wykorzystania oraz wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki realizacji projektu nastąpi wyraźna poprawa zaopatrzenia w energię na terenie wiejskim, jakim jest Gmina Daszyna.