wersja testowa serwisu

Wieluń: Zdobądź dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

IMG_8039
fot. Urząd Miejski w Wieluniu

Burmistrz Wielunia uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Wieluń, zainteresowanych podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ramach programu: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w obszarze Gminy Wieluń.

Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zobowiązane są do złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami.
Deklarację wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r.
Druki deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu bądź też pobrać internetowo deklaracja.pdf

Intensywność dofinansowania dla Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia tj. właściciela posesji) wynosi:

- ze środków WFOŚiGW w Łodzi do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że Fundusz udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność uzyskania efektu ekologicznego, określoną wg zasady, iż jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz kosztów kwalifikowanych i ilości RLM* nie może przekroczyć 2.500,00 zł /1 RLM;

Koszty kwalifikowane (wartości netto)
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej
- roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączenia do kanalizacji

Koszty niekwalifikowane, które stanowią wyłączny wkład własny mieszkańca
- podatek VAT
- koszty odtworzenia zieleni, odbudowa kostki brukowej itp. Ze środków budżetu Gminy Wieluń zostaną pokryte koszty przygotowania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenie kosztów zadania z WFOŚiGW w Łodzi następuje wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku VAT.
Pozostałe koszty, w tym podatek VAT pokryje Beneficjent końcowy (właściciel nieruchomości).
Zastrzega się, że dofinansowanie będzie udzielane mieszkańcom pod warunkiem uzyskania przez Gminę Wieluń dofinansowania na realizację niniejszego projektu.

Termin zakończenia zadania: nie później niż 30.10.2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania uzyskają Państwo pod numerem tel. 43 886 02 17

*RLM – dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że pobyt 1 mieszkańca oznacza 1 RLM, a dla osób czasowo przebywających RLM określa się proporcjonalnie do okresu ich pobytu.

źródło: UM WIeluń