Wotum Zaufania i Absolutorium dla Wójta Gminy Czarnożyły za 2021 rok

20220609-050-sesja-absolutoryjna
fot. Gmina Czarnożyły

W Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach 9 czerwca 2022 r. odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Czarnożyły poświęcona sprawozdaniu o stanie gminy i wykonaniu budżetu za rok 2021.

Jednym z punktów obrad sesji był akt wręczenia „Kombatanckiego Krzyża Zwycięzcom 1945" nadanego przez Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych dla Przewodniczącego Rady Gminy Czarnożyły – Jerzego Łabęckiego. Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu Okręgowego ZKRPi BWP w Sieradzu - Przemysław Wieczorek w asyście przedstawicieli Zarządu Koła Gminnego związku Józefa Łuczaka i Stefana Zygmunta.

W kolejnej części sesji Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski przedstawił wszystkim zebranym „Raport o stanie Gminy Czarnożyły za rok 2021 r.", w którym zawarto obszerne informacje dotyczące działalności samorządu za ubiegły rok. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki otworzył debatę nad raportem, w której uczestnicy sesji wysłuchali wyjaśnień wójta na zadawane pytania. Radni jednogłośnie zaakceptowali raport o stanie gminy i udzielili wójtowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem porządku sesji było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. Z przedstawionego przez Skarbnika Gminy – Barbarę Cieślak sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 wynika, że dochody w kwocie 23 574 844,10 zł wykonane były w 100,79 % zaplanowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 25 746 532,51 zł wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano środki w wysokości 23 442 248,06 zł co stanowi 91,05 % planu.

Największą pozycją po stronie wydatków są środki przeznaczone na pomoc społeczną, oświatę, gospodarkę komunalną oraz budowę i remonty dróg. Za ponad 19 % dochodów sfinansowano inwestycje na kwotę 4 534 057,88 zł.

Do najważniejszych wydatków majątkowych w 2021 r. zaliczymy:
Przebudowy i remonty dróg:

 • Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Gromadzice na działce o nr ewid. 7 - 395 797,89 zł + inspektor nadzoru 6 000,00 zł dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 154 200,00 zł
 • Remont drogi gminnej Nr 117454E Czarnożyły-Kąty - 1 180 820,02 zł + inspektor nadzoru 17 700,00 zł dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 959 563,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 220 000,00 zł
 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 453 - 65 000,00 zł sfinansowanie z budżetu gminy
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły-Debina w miejscowości Leniszki – współfinansowane z powiatem wieluńskim – 180 000,00 zł
 • Projekt - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na dz. nr ewid. 596 i 607 - 25 830,00 zł
 • Projekt - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Raczyn na dz. nr ewid. 406/2 i 406/3 - 24 600,00 zł
 • Projekt - Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Staw - 19 680,00 zł
 • Projekt - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łagiewniki na działce nr ewid. 702 - 29 600,00 zł
 • Projekt – Przebudowa drogi powiatowej 4500E na odcinku od węzła drogi krajowej nr 45 do skrzyżowania z drogą 4545E w miejscowości Raczyn – współfinansowane z powiatem wieluńskim – 20 000,00 zł

Projekty grantowe i infrastruktura sportowa:
Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na Plus" w miejscowościach:

 • Czarnożyły pod nazwą: „Wspólne gotowanie w Czarnożyłach" - 10.000 zł
 • Leniszki pod nazwą „Plac zabaw w Leniszkach sposobem na integrację pokoleniową" - 10.000 zł
 • Platoń pod nazwą „Wspólne gotowanie na świetlicy wiejskiej w Platoniu" - 10.000 zł

Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura Sportowa Plus" – 55 000,00 zł wkład własny 20 000 zł

 • Boisko Czarnożyły – piłochwyty
 • Boisko Staw – kontener socjalny, trybuny, piłkochwyty

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Gromadzice II etap + inspektor nadzoru – 520 000,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi - 88 700,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - etap III - planowane do zakończenie w 2022 r. 2 345 000,01 zł dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1 213 108,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Łodzi - 573 000,00 zł (pożyczka 401 100,00 zł + dotacja 171 900,00 zł)
 • Dostawa wodomierzy z odczytem radiowym - 150 921,00 zł z budżetu gminy
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody – 675 000,00 zł realizacja w roku 2022 r. – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 349 189,03 zł
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Gromadzice – 11 000,0 zł z budżetu gminy
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach – 35 000,00 zł z budżetu gminy
 • Modernizacja przepompowani ścieków w m. Czarnożyły- Parcela – 11 000,00 zł z budżetu gminy,
 • Zakup kosiarki typu traktor na oczyszczalnię ścieków w Czarnożyłach - 22 000,00 zł z budżetu gminy
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły –Działy - 57 412,89 zł + nadzór 2 950,00 złz budżetu gminy
 • Projekt – Budowa budynku zaplecza magazynowo-socjalnego Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnożyły – 25 000,00 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czarnożyły - 6 949,50 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły Parcela I - 13 530,00 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły Parcela II - 17 000,00 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Budowa studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach - 8 610,00 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły osiedla - 7 000,00 zł z budżetu gminy

Projekty w oświacie:

 • Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach – 17 900,00 zł z budżetu gminy
 • Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach – wartość ogółem 32 930 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi - 29 442 zł
 • Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzynie – wartość ogółem 22 275 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi - 19 925 zł
 • Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach w ramach projektu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. w ramach Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Szkolny ogród naszych marzeń" - 53 400 zł dofinansowanie – 48 000,00 zł
 • Laboratoria Przyszłości – projekty edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych w Czarnożyłach, Łagiewnikach i Wydrzynie – 130 000,00 zł dofinansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Projekt – Budowa budynku przedszkola i klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Wydrzynie - 75 000,00 zł z budżetu gminy

Odnawialne źródła energii:

 • Projekt - Rozbudowa Odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły – 30 000,00 zł z budżetu gminy

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż:

 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły – 67 000,00 zł
 • Zakup i montaż bram wjazdowych do garażu OSP Czarnożyły – 18 000,00 zł

Obiekty gminne infrastruktury społecznej i sportowej:

 • Zakup altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Leniszki – 10 200,00 zł z budżetu gminy
 • Zakup i montaż ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Platoń – 30 000,00 zł z budżetu gminy,
 • Budowa placu siłowni napowietrznej w miejscowości Platoń – 12 595,20 zł z budżetu gminy.
 • Zagospodarowanie terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota" w Czarnożyłach zadanie do realizacji w roku 2022 - 823 239,00 zł + nadzór 17 958,00 zł – dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich – 800 000,00 zł
 • Projekt – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Czarnożyły – 23 000,00 zł z budżetu gminy
 • Zadłużenie Gminy Czarnożyły na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 4 440 584 zł z tytułu kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, co stanowi 18,84 % wykonanych dochodów ogółem.

Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Czarnożyły za 2021 rok. Przewodniczący Rady – Jerzy Łabęcki wraz z radnymi złożyli gratulacje oraz kwiaty na ręce Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy. Dziękując radnym za docenienie pracy w minionym roku, Wójt Gminy - Andrzej Modrzejewski stwierdził, że ten sukces jest wynikiem współpracy oraz podejmowania dobrych i odpowiedzialnych decyzji, zarówno ze strony rady, jak i wójta. Ponadto wyrazy podziękowania skierował do obecnych na sesji sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Źródło:Gmina Czarnożyły

 

RODO oraz Polityka cookies
Z uwagi na wymogi prawne, niniejszym przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych portali informacyjnych. Klikając w przycisk "Przejdź do portalu", wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych za pomocą plików cookies przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie wspomnianych danych, w każdej chwili możesz opuścić nasz portal. Przechodząc dalej za pomocą przycisku „Przejdź do portalu”, Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub przez naszych partnerów. Przetwarzanie to nie wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.
Stosowanie plików cookies oraz pozostałych technologii informatycznych
Nasz portal oraz nasi partnerzy, stosujemy pliki cookies i pozostałe technologie informatyczne, które gromadzą informacje m.in. o odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych oraz podstronach, a także o lokalizacji urządzenia. Ma to przede wszystkim na celu:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w trakcie korzystania ze stron naszych portali informacyjnych,
• poprawę i stałe ulepszanie świadczonych przez nas usług, dzięki zbieraniu i wykorzystaniu tych danych w celach analitycznych i statystycznych,
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (remarketing).
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz dowolnie określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Każda przeglądarka posiada własne ustawienia cookies. Jeśli nie wprowadzisz zmian w ustawieniach będzie to oznaczało, iż zgadzasz się na zapisywanie informacji w plikach cookies, a następnie na przechowywane ich w pamięci Twojego urządzenia. Zarówno my, jako właściciele portalu oraz nasi partnerzy możemy uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
Wykorzystanie informacji
Aby dopasować wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, wykorzystujemy właśnie zebrane i zapisane informacje w plikach cookies. Administratorem Twoich danych jest Local Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. 
Wykorzystywanie Twoich informacji przez naszych partnerów
Mając na uwadze współpracę z dostawcami reklamowymi informujemy, iż działania w celach marketingowych mogą podejmować nasi partnerzy, korzystający z powierzchni reklamowych w naszych portalach. Do naszych partnerów zaliczamy Google Adsense, a także agencje reklamowe, agencje interaktywne, domy mediowe oraz innych dostawców reklam, w tym Taboola. Podobnie, jak i my, nasi dostawcy reklam również gromadzą i wykorzystują informacje zgromadzone w plikach cookies. Dzięki takim danym, w naszych portalach zobaczysz reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.
Celem przetwarzania Twoich danych zawartych w plikach cookies przez naszych partnerów jest:
• przechowywanie Twoich informacji na urządzeniu z którego przeglądasz nasz portal i dostęp do nich
• wybór reklam do wyświetlenia w tym reklam spersonalizowanych,
• dopasowanie treści spersonalizowanych
• pomiar efektywności reklam,
• dostarczanie jak najbardziej efektywnych reklam, zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.
Abyśmy wraz z naszymi partnerami mogli podejmować powyższe działania, wymagana jest Twoja zgoda, którą wyrażasz poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do serwisu”. Pamiętaj, że Twoja zgoda jest dobrowolna. Bez niej korzystanie z naszych portali będzie pozbawione wielu funkcji, co może wpłynąć na jakość wyświetlanych informacji.
Twoje prawa
Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać, korzystając a naszego formularza kontaktowego, jednak pamiętaj, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Za pomocą wspomnianego formularza kontaktowego możesz także wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu naszych partnerów. Zgodnie z obowiązującym prawem, możesz zgłosić nam, jako podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane żądanie dostępu do tych danych, zmiany ich, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania. Zapraszamy Cię także do odwiedzenia naszej Polityki prywatności.